Blog

Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie

Marta Antas
Marta Antas
19 maja 2024
Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie

Niektóre nieruchomości, instalacje i inne obiekty, podlegają obowiązkowej ochronie, a kwestia ich prawidłowego zabezpieczenia jest regulowania prawnie. Przepisy dotyczą przede wszystkim nieruchomości związanych z obronnością kraju, interesem gospodarczym państwa, bezpieczeństwem publicznym, ale nie tylko. Warto zatem sprawdzić, które obiekty aktualnie podlegają obowiązkowej ochronie!

Obiekty związane z obronnością państwa

Pierwszą grupą budynków podlegających obowiązkowej ochronie są obiekty związane z obronnością naszego kraju. Do tego grona można zaliczyć między innymi zakłady produkcji specjalnej oraz takie, w których prowadzi się działalność naukowo-badawczą lub konstruktorską. Obowiązkowej ochronie podlegają także zakłady związane z produkcją, magazynowaniem lub remontem uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Do obiektów związanych z obronnością państwa zalicza się również magazyny rezerw strategicznych – czyli miejsca, w których mogą być składowane między innymi elementy infrastruktury krytycznej, produkty rolno-spożywcze, produkty naftowe czy wyroby medyczne.

Obiekty związane z ochroną interesu gospodarczego państwa

Kolejną grupą obiektów podlegających obowiązkowej ochronie są budynki związane z ochroną interesu gospodarczego państwa. Warto tutaj wspomnieć przede wszystkim o zakładach, w których wydobywa się surowce mineralne mające kluczowe znaczenie dla gospodarski kraju. Do tej grupy obiektów zalicza się także lotniska i porty morskie. Ponadto ochronie obowiązkowej podlegają również banki i inne instytucje finansowe, w których przechowuje się znaczne ilości wartości pieniężnych.

Obiekty dotyczące bezpieczeństwa publicznego

Budynki związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym to kolejna grupa obiektów, które według przepisów muszą podlegać ochronie. Zalicza się do niej między innymi elektrownie, ciepłownie, wodociągi, punkty ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków i tym podobne obiekty, kluczowe w kontekście funkcjonowania całej aglomeracji. Obiekty bezpieczeństwa publicznego to także zakłady, w których produkuje się lub magazynuje niebezpiecznie materiały, w tym jądrowe, toksyczne, wybuchowe, chemiczne czy promieniotwórcze. Obowiązkowej ochronie podlegają także rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne oraz zapory wodne.

Obiekty chroniące ważne interesy państwa

W świetle aktualnych przepisów ochronie muszą także podlegać obiekty związane z ważnymi interesami państwa. Do tego grona można zaliczyć muzea i inne budynki, w których znajdują się dobra kultury narodowej, a także archiwa państwowe oraz zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej. Obowiązkowa ochrona musi także dotyczyć obiektów związanych z telekomunikacją, budynków pocztowych oraz państwowych stacji radiowych i telewizyjnych.

Obiekty wchodzące w skład infrastruktury krytycznej

Obowiązkowej ochronie podlegają również wszystkie budynki, urządzenia czy instalacje, znajdujące się w wykazie obiektów infrastruktury krytycznej. Mogą one dotyczyć ochrony zdrowia (na przykład szpitale), bezpieczeństwa teleinformatycznego czy zaopatrzenia w żywność i wodę. Ponadto są to także obiekty związane z zapewnieniem ciągłości działań administracji publicznej.

Jak zadbać o bezpieczeństwo obiektów podlegających obowiązkowej ochronie?

Ochronę takich obiektów mogą realizować wyłącznie licencjonowane agencje ochrony, które spełniają surowe wymogi prawne i posiadają odpowiednio przeszkolony personel. Wybór odpowiedniej firmy ochrony jest kluczowy dla zapewnienia efektywnego zabezpieczenia obiektu.

Ochrona obiektów oraz infrastruktury krytycznej to zadanie wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Ochronę tę mogą realizować zarówno specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, jak również odpowiednie zabezpieczenia techniczne. W przypadku infrastruktury krytycznej odpowiedzialność za jej ochronę ponoszą zarówno właściciele, jak i operatorzy usług kluczowych. Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym odgrywa tutaj kluczową rolę.

W Seris Konsalnet jesteśmy w stanie zabezpieczyć między innymi budynki zaliczane do infrastruktury krytycznej, obiekty chroniące interesy państwa czy obiekty związane z obronnością kraju. Wiemy, jak dostosować zakres ochrony do specyfiki konkretnych budynków. Gwarantujemy zarówno odpowiednie zabezpieczenie techniczne, jak i wsparcie uzbrojonych formacji ochronnych. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat oferowanych usług, skontaktuj się z nami online lub telefonicznie. Chętnie odpowiemy na każde pytanie dotyczące zabezpieczania obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

Marta Antas
Marta Antas
Redaktor bloga

Zamów usługę

    1. Interesuje mnie zakup usługi:
    2. Kiedy planujesz zakup/instalację:
    budownictwo

    Zobacz więcej