Polityka prywatności

obowiazujaca do 8.02.2024

Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych, osób których dane dotyczą w poszczególnych procesach ich przetwarzania są:
polityka-prywatnosci-rodo-seris

LEGENDA:

PO – pełna odpowiedzialność,

CO – częściowa odpowiedzialność zależna od lokalizacji.

 1. Inspektorem ochrony danych w ww. podmiotach jest osoba dostępna pod adresem e-mail: iod@seris.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.)
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających wprowadzenia danych, w tym danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe.
 4. Proces rekrutacji jest prowadzony w celu zatrudnienia osób, których dane dotyczą tj. kandydatów do pracy.
 5. Proces przetwarzania danych osobowych pracowników jest prowadzony w celu świadczenia pracy przez pracowników oraz realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Proces obsługi klienta jest prowadzony w celu świadczenia produktów i usług na rzecz kontrahentów, w których imieniu występują ich przedstawiciele.
 7. Proces sprzedaży jest prowadzony w celu przedstawienia oferty własnych produktów i usług oraz zawarcia umowy.
 8. Proces marketingowych jest prowadzony w celu możliwości przedstawienia oferty własnych produktów i usług dedykowanymi kanałami komunikacji.
 9. Proces kontroli dostępu jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa obszarów podlegających ochronie.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, okresem przechowywania danych oraz formą podania danych jak i ich odbiorców w przypadku poszczególnych procesów są:
polityka_prywatnosci_grupa_seris_konsalnet_2

LEGENDA:
DB – dobrowolność,
OB – obowiązek.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W przypadku, gdy dane są pobierane dobrowolnie odmowa ich podania powoduje brak możliwości dokonania określonej w procesie czynności.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę może dotyczyć:
  • imion i nazwisk,
  • telefonów kontaktowych,
  • adresu e-mail,
  • kodu pocztowego,
  • tematu i treści wiadomości,
  • zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 2.  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrala@seris.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 11. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
 12. dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
 13. stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Polityka plików „cookies”

 1. Strona internetowa konsalnet.pl / seris.pl ( Seris Konsalnet ) i jej subdomeny nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej seris.pl i jej subdomen. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest
  Seris Konsalnet Holding S.A.
  01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5.  W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 6. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • wydajnościowe – pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne – pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy strony internetowej konsalnet.pl i jej subdomen mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zasady udostępniania i powierzania przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usług przez podmioty z Grupy Seris konsalnet

§1 Definicje

 1. Zleceniodawca – podmiot korzystający z usług świadczonych przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca – podmiot świadczący usługi na rzecz Zleceniodawcy.
 3. Strony – podmioty wymienione w § 1 pkt 1 i 2 występujące łącznie w treści regulacji.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego *przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 6. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 7. Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

§ 2 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej regulacji.
 2. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im dane osobowe zgodnie z niniejszą regulacją, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Strony oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO zgodnie z Art. 32 RODO.

§ 3 Zakres i cel przetwarzania danych przez Wykonawcę

 1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej regulacji dane osobowe określone w Art. 6 RODO, przedstawicieli Zamawiającego oraz osób objętych zakresem świadczonych usług w zakresie niezbędnym do realizacji wiążącej strony umowy o świadczenie usług.
 2. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług.

§ 4 Zakres i cel przetwarzania danych przez Zleceniodawcę

 1. Zleceniodawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej regulacji dane osobowe określone w Art. 6 RODO, przedstawicieli Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji wiążącej strony umowy o świadczenie usług.
 2. Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniodawcę wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług.

§ 5 Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Podmioty przetwarzające zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
 2. Podmioty przetwarzające zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej regulacji.
 4. Podmioty przetwarzające zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnią do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej regulacji, zarówno w trakcie realizacji zadań na rzecz Podmiotu przetwarzającego, jak i po ich ustaniu.
 5. Podmioty przetwarzające po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwają lub zwracają Administratorom danych wszelkie dane osobowe oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 6. W miarę możliwości Podmioty przetwarzające pomagają Administratorom danych w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

§ 6 Prawo kontroli

 1. Administratorzy danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO mają prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmioty przetwarzające przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej regulacji.
 2. Podmioty przetwarzające udostępniają Administratorom danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

§ 7 Powierzanie

 1. Podmioty przetwarzające mogą powierzyć dane osobowe objęte niniejszą regulacją do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratorów danych.
 2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 3. Podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej regulacji winni spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmioty przetwarzające w niniejszej regulacji.
 4. Podmioty przetwarzające ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Administratorów danych za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 8 Odpowiedzialność Podmiotów przetwarzających

 1. Podmioty przetwarzające są odpowiedzialne za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej regulacji, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§ 9 Zasady zachowania poufności

 1. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratorów danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 2. Podmioty przetwarzające oświadczają, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratorów danych w innym celu niż wykonanie umowy o świadczenie usług, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej regulacji.
 3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza regulacja obowiązuje od dnia jej opublikowania na stronie internetowej: https://konsalnet.pl/polityka-prywatnosci/
 2. W przypadku braku akceptacji z dniem 25 maja 2018 r. niniejszej regulacji w treści umowy o świadczenie usług strony stają się odbiorcami danych osobowych z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu, a przewidzianymi w RODO. 3. Wszelkie zmiany niniejszej regulacji wymagają osobnej akceptacji podmiotów zobowiązanych do jej przestrzegania. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą regulacją zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.

 

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2020 r.