Polityka prywatności

Polityka prywatności

u003colu003ern tu003cliu003eAdministratorem danych osobowych, osób których dane dotyczą w poszczególnych procesach ich przetwarzania są:u003c/liu003ernu003c/olu003e

polityka-prywatnosci-rodo-seris

u003cstrongu003eLEGENDA:u003c/strongu003ernrnu003cstrongu003ePOu003c/strongu003e – pełna odpowiedzialność,rnrnu003cstrongu003eCOu003c/strongu003e – częściowa odpowiedzialność zależna od lokalizacji.rnu003col start=u00222u0022u003ern tu003cliu003eInspektorem ochrony danych w ww. podmiotach jest osoba dostępna pod adresem e-mail: u003ca href=u0022mailto:iod@konsalnet.pl.u0022u003eiod@konsalnet.plu003c/au003e.u003c/liu003ern tu003cliu003ePrzetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.)u003c/liu003ern tu003cliu003eUsługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających wprowadzenia danych, w tym danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe.u003c/liu003ern tu003cliu003eProces rekrutacji jest prowadzony w celu zatrudnienia osób, których dane dotyczą tj. kandydatów do pracy.u003c/liu003ern tu003cliu003eProces przetwarzania danych osobowych pracowników jest prowadzony w celu świadczenia pracy przez pracowników oraz realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa.u003c/liu003ern tu003cliu003eProces obsługi klienta jest prowadzony w celu świadczenia produktów i usług na rzecz kontrahentów, w których imieniu występują ich przedstawiciele.u003c/liu003ern tu003cliu003eProces sprzedaży jest prowadzony w celu przedstawienia oferty własnych produktów i usług oraz zawarcia umowy.u003c/liu003ern tu003cliu003eProces marketingowych jest prowadzony w celu możliwości przedstawienia oferty własnych produktów i usług dedykowanymi kanałami komunikacji.u003c/liu003ern tu003cliu003eProces kontroli dostępu jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa obszarów podlegających ochronie.u003c/liu003ern tu003cliu003ePodstawą prawną przetwarzania danych osobowych, okresem przechowywania danych oraz formą podania danych jak i ich odbiorców w przypadku poszczególnych procesów są:u003c/liu003ernu003c/olu003e

polityka_prywatnosci_grupa_seris_konsalnet_2

u003cstrongu003eLEGENDA:u003c/strongu003ernu003cstrongu003eDBu003c/strongu003e – dobrowolność,rnu003cstrongu003eOBu003c/strongu003e – obowiązek.rnu003col start=u002212u0022u003ern tu003cliu003eKażda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.u003c/liu003ern tu003cliu003eKażda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychrnz dnia 27 kwietnia 2016 r.u003c/liu003ern tu003cliu003eW przypadku, gdy dane są pobierane dobrowolnie odmowa ich podania powoduje brak możliwości dokonania określonej w procesie czynności.u003c/liu003ernu003c/olu003e

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

u003colu003ern tu003cliu003ePrzetwarzanie danych osobowych Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę może dotyczyć:rnu003culu003ern tu003cliu003eimion i nazwisk,u003c/liu003ern tu003cliu003etelefonów kontaktowych,u003c/liu003ern tu003cliu003eadresu e-mail,u003c/liu003ern tu003cliu003ekodu pocztowego,u003c/liu003ern tu003cliu003etematu i treści wiadomości,u003c/liu003ern tu003cliu003ezgód na przetwarzanie danych osobowych.u003c/liu003ernu003c/ulu003ernu003c/liu003ern tu003cliu003e Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.u003c/liu003ern tu003cliu003eUsługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:rnu003culu003ern tu003cliu003epowodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,u003c/liu003ern tu003cliu003enaruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.u003c/liu003ernu003c/ulu003ernu003c/liu003ern tu003cliu003e Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.u003c/liu003ern tu003cliu003eW przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.u003c/liu003ern tu003cliu003eUsługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.u003c/liu003ern tu003cliu003eUsługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.u003c/liu003ern tu003cliu003eUsługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.u003c/liu003ern tu003cliu003eReklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u003ca href=u0022mailto:centrala@konsalnet.plu0022u003ecentrala@konsalnet.plu003c/au003e. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.u003c/liu003ern tu003cliu003eUstosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.u003c/liu003ern tu003cliu003ePo zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:u003c/liu003ern tu003cliu003edochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,u003c/liu003ern tu003cliu003estwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.u003c/liu003ern tu003cliu003eNiniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.u003c/liu003ernu003c/olu003e

Polityka plików „cookies”

u003colu003ern tu003cliu003eStrona internetowa u003cstrongu003eu003ca href=u0022https://konsalnet.pl/u0022u003ekonsalnet.plu003c/au003e u003c/strongu003e/ u003cstrongu003eu003ca href=u0022https://seris.pl/?_gl=1*ydjw66*_ga*MTAxOTI4Njg5NC4xNzAyMzI2MzM5*_ga_JE39CC22KZ*MTcwNDQ0NjE3NS4xNS4xLjE3MDQ0NDYyMjMuMTIuMC4wu0022u003eseris.plu003c/au003e u003c/strongu003e( Seris Konsalnet ) i jej subdomeny nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.u003c/liu003ern tu003cliu003ePliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej seris.pl i jej subdomen. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.u003c/liu003ern tu003cliu003ePodmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jestrnu003ca href=u0022https://www.google.pl/maps/place/Jana+Kazimierza+55,+01-248+Warszawa/@52.2212803,20.9319779,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x471ecb4784c06593:0x8f8b25bb781138d7!8m2!3d52.2212803!4d20.9319779!16s%2Fg%2F11c248qqf0?entry=ttuu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003eSeris Konsalnet Holding S.A.rn01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55. u003c/strongu003eu003c/au003eu003c/liu003ern tu003cliu003ePliki cookies wykorzystywane są w celu:rnu003culu003ern tu003cliu003edostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;u003c/liu003ern tu003cliu003etworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;u003c/liu003ernu003c/ulu003ernu003c/liu003ern tu003cliu003e W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.u003c/liu003ern tu003cliu003eW ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:rnu003culu003ern tu003cliu003ewydajnościowe – pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;u003c/liu003ern tu003cliu003efunkcjonalne – pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.u003c/liu003ernu003c/ulu003ernu003c/liu003ern tu003cliu003e W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy strony internetowej u003ca href=u0022https://konsalnet.pl/u0022u003ekonsalnet.plu003c/au003e i jej subdomen mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).u003c/liu003ernu003c/olu003e

Zasady udostępniania i powierzania przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usług przez podmioty z Grupy Seris konsalnet

§1 Definicje

u003colu003ern tu003cliu003eZleceniodawca – podmiot korzystający z usług świadczonych przez Wykonawcę.u003c/liu003ern tu003cliu003eWykonawca – podmiot świadczący usługi na rzecz Zleceniodawcy.u003c/liu003ern tu003cliu003eStrony – podmioty wymienione w § 1 pkt 1 i 2 występujące łącznie w treści regulacji.u003c/liu003ern tu003cliu003eRODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego *przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).u003c/liu003ern tu003cliu003eAdministrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.u003c/liu003ern tu003cliu003ePodmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.u003c/liu003ern tu003cliu003eOdbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.u003c/liu003ernu003c/olu003e

§ 2 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

u003colu003ern tu003cliu003eAdministratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej regulacji.u003c/liu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im dane osobowe zgodnie z niniejszą regulacją, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.u003c/liu003ern tu003cliu003eStrony oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO zgodnie z Art. 32 RODO.u003c/liu003ernu003c/olu003e

§ 3 Zakres i cel przetwarzania danych przez Wykonawcę

u003colu003ern tu003cliu003eWykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej regulacji dane osobowe określone w Art. 6 RODO, przedstawicieli Zamawiającego oraz osób objętych zakresem świadczonych usług w zakresie niezbędnym do realizacji wiążącej strony umowy o świadczenie usług.u003c/liu003ern tu003cliu003ePowierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług.u003c/liu003ernu003c/olu003e

§ 4 Zakres i cel przetwarzania danych przez Zleceniodawcę

u003colu003ern tu003cliu003eZleceniodawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej regulacji dane osobowe określone w Art. 6 RODO, przedstawicieli Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji wiążącej strony umowy o świadczenie usług.u003c/liu003ern tu003cliu003ePowierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniodawcę wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług.u003c/liu003ernu003c/olu003e

§ 5 Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

u003colu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.u003c/liu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.u003c/liu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej regulacji.u003c/liu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnią do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej regulacji, zarówno w trakcie realizacji zadań na rzecz Podmiotu przetwarzającego, jak i po ich ustaniu.u003c/liu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwają lub zwracają Administratorom danych wszelkie dane osobowe oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.u003c/liu003ern tu003cliu003eW miarę możliwości Podmioty przetwarzające pomagają Administratorom danych w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.u003c/liu003ernu003c/olu003e

§ 6 Prawo kontroli

u003colu003ern tu003cliu003eAdministratorzy danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO mają prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmioty przetwarzające przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej regulacji.u003c/liu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające udostępniają Administratorom danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.u003c/liu003ernu003c/olu003e

§ 7 Powierzanie

u003colu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające mogą powierzyć dane osobowe objęte niniejszą regulacją do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratorów danych.u003c/liu003ern tu003cliu003ePrzekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.u003c/liu003ern tu003cliu003ePodwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej regulacji winni spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmioty przetwarzające w niniejszej regulacji.u003c/liu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Administratorów danych za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.u003c/liu003ernu003c/olu003e

§ 8 Odpowiedzialność Podmiotów przetwarzających

u003colu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające są odpowiedzialne za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej regulacji, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.u003c/liu003ernu003c/olu003e

§ 9 Zasady zachowania poufności

u003colu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratorów danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).u003c/liu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające oświadczają, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratorów danych w innym celu niż wykonanie umowy o świadczenie usług, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej regulacji.u003c/liu003ern tu003cliu003ePodmioty przetwarzające zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.u003c/liu003ernu003c/olu003e

§ 10 Postanowienia końcowe

u003colu003ern tu003cliu003eNiniejsza regulacja obowiązuje od dnia jej opublikowania na stronie internetowej: https://konsalnet.pl/polityka-prywatnosci/u003c/liu003ern tu003cliu003eW przypadku braku akceptacji z dniem 25 maja 2018 r. niniejszej regulacji w treści umowy o świadczenie usług strony stają się odbiorcami danych osobowych z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu, a przewidzianymi w RODO. 3. Wszelkie zmiany niniejszej regulacji wymagają osobnej akceptacji podmiotów zobowiązanych do jej przestrzegania. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą regulacją zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.u003c/liu003ernu003c/olu003ernu0026nbsp;rnrnWarszawa, dnia 7 kwietnia 2020 r.